Vispārīgie pārdošanas noteikumi

Vispārīgie pārdošanas noteikumi

Vispārīgo pārdošanas noteikumu piemērošana.  Šos uzņēmuma “Alter Baltics OÜ” vispārīgos pārdošanas noteikumus (turpmāk —vispārīgie pārdošanas noteikumi), piemēro visiem pārdošanas darījumiem starp pārdevēju “Alter Baltics OÜ” (reģistrācijas kods: 12026341) (turpmāk — “Alter”) un pircēju (turpmāk — “Pircējs”), (ieskaitot pārdošanas darījumus ar Interneta veikalu), kuriem pievienoti vispārīgie pārdošanas noteikumi. Šos vispārīgos pārdošanas noteikumus kopā ar pieņemtu piedāvājumu vai citu vienošanos (pērkot Interneta veikalā — arī ar Interneta veikala lietošanas noteikumiem), kurā ir atsauce uz vispārīgajiem pārdošanas noteikumiem, sauc par līgumu.

Līguma priekšmets.  Alter Pircējam pārdod noteiktas preces un ar piedāvājumu saistītus pakalpojumus atbilstoši līguma noteikumiem. Pircējs maksā par precēm un pakalpojumiem saskaņā ar līguma noteikumiem.

Pasūtījuma apstrādes kārtība.  Pircējs personīgi iesniedz Alter preču un pakalpojumu cenu pieprasījumu, nosūtot to uz e-pasta adresi: marine@marine.ee, ko var atrast tīmekļvietnē www.marine.ee. Šāds cenu pieprasījums nav saistošs pusēm.

Pircējs pēc Alter pieprasījuma nosūta tam piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamo informāciju un specifikācijas, kā arī vēlamo preču sarakstu, to piegādes laiku un transportēšanas nosacījumus. Pircējs var iesniegt preces paraugu, ja ar to pietiek, lai veiktu pasūtījumu un nodrošinātu nepieciešamos preces raksturlielumus.

Tiek noskaidrotas visas Pircēja prasības, vajadzības gadījumā ņemot vērā kontaktpersonas norādījumus. Konkrētās prasības Pircējs nosūta Alter pa e-pastu, pastu vai piegādā personīgi.

Pēc cenu pieprasījuma saņemšanas Alter sagatavo un nosūta Pircējam sākotnējo cenu piedāvājumu, kurā iekļauts preču un pakalpojumu cenas sākotnējais aprēķins. Ja vien nav noteikts citādi, sākotnējais cenas piedāvājums ir spēkā vienu mēnesi. Preču un pakalpojumu cenas piedāvājums kļūst saistošs pusēm, kad Pircējs ir piekritis cenas piedāvājumam. Pēc vienošanās par cenas piedāvājumu Alter nosūta Pircējam preču un pakalpojumu pasūtījuma apstiprinājumu, kas ir saistošs līgums attiecībā uz precēm un pakalpojumiem.

Preču kvalitāte.  Alter dara visu iespējamo, lai piegādātajām precēm nebūtu defektu. Ja vien puses nav vienojušās citādi, Alter piegādātās preces nav lietotas.

Rēķina iesniegšana un apmaksa.  Pircējs maksā Alter par precēm, pakalpojumiem un uzstādīšanas darbu atbilstoši sākotnējam cenas piedāvājumam, rēķinam, kas izrakstīts uz pasūtījuma pamata, un apstiprinātajiem maksāšanas noteikumiem.

Ja vien puses nevienojas citādi, Alter izraksta rēķinu, kad Pircējs ir apstiprinājis cenas piedāvājumu un Alter ir saņēmis pasūtījumu (preces ir sagatavotas nosūtīšanai), un Pircējs piekrīt, ka Alter nav pienākuma sākt izpildīt pasūtījumu, kamēr nav saņemta priekšapmaksa.

Distances līguma gadījumā līgums, kas apstiprināts pa tālruni, nav saistošs. Pircējs apstiprina cenas piedāvājumu, kas nosūtīts pa e-pastu.

Ja ir priekšapmaksas rēķins nav apmaksāts 30 dienu laikā, pasūtījums automātiski tiek atcelts, un Alter ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu.

Ja Pircējs kavē kāda maksājuma veikšanu, Alter ir tiesības pieprasīt nokavējuma procentus ar likmi 0,02% apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, kā arī parāda piedziņas izmaksas.

Garantija.  Precēm un saistītajiem pakalpojumiem Alter nodrošina garantiju tikai ar Partneru garantijas noteikumiem. Plašāku informāciju par garantijas noteikumiem var saņemt no tirdzniecības vadītāja. Pircēja pretenzijas tiek izskatītas neatkarīgi no garantijas esamības (skat. punktu “Pretenziju un strīdu risināšana”).

Pretenziju un strīdu risināšana.  Pircējam ir tiesības par precēm un ar tām saistītajiem pakalpojumiem Alter izvirzīt pretenzijas, nosūtot tās uz e-pasta adresi marine@marine.ee; pēc tam tiks sniegta plašāka informācija par pretenziju risināšanu. Pircēja pretenzijai jāpievieno: pirkuma rēķina numurs, Pircēja vārds un uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, bojātā prece vai pietiekami detalizēti un skaidri šādas preces fotoattēli, kā arī citi dokumenti, kas pierāda preces bojājumu, ja tāds ir. Alter paziņo Pircējam par iespējamajiem pretenzijas risinājumiem un risinājuma termiņiem. Jebkādus strīdus, domstarpības vai pretenzijas, kas rodas no līguma vai saistībā ar to, risina sarunu ceļā. Ja vienošanos neizdodas panākt sarunu, strīdu atrisina tiesā.

Alter atbildība ir ierobežota ar mantisko kaitējumu, kas Pircējam radies līguma pārkāpuma rezultātā. Alter atbildība Pircējam ir ierobežota ar to preču cenu, uz kurām attiecas pretenzija. Alter nekādā gadījumā nav atbildīgs par Pircēja peļņas zaudēšanu. Iepriekš norādītais atbildības ierobežojums un izslēgšana nav piemērojama, ja saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem šādu atbildību nevar ierobežot vai izslēgt.

Piemērojamie tiesību akti.  Līguma spēkā esamību un tā interpretāciju regulē Igaunijas Republikas tiesību akti. Līgumam nav piemērojama Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem.

 

 

Interneta veikala izmantošanas noteikumi

 

Interneta veikala www.marine.ee (turpmāk tekstā — “Interneta veikals”) īpašnieks ir “Alter Baltics OÜ” (12026341), adrese: Gaasi 4a, 11415 Tallina, Igaunija.

Pārdošanas līguma spēkā esamība, informācija par preci un tās cenu

Pārdošanas noteikumus piemēro preču pirkumiem Interneta veikalā.

Interneta veiklā pārdoto preču cenas ir norādītas blakus precēm. Cenai ir pievienota piegādes maksa.

Piegādes maksa ir atkarīga no Pircēja atrašanās vietas un piegādes veida. Piegādes maksa kļūst redzama, kad Pircējs veic pasūtījumu.

Interneta veikalā tieši blakus precei ir sniegta informācija par preci.

Pasūtījuma veikšana

Lai pasūtītu vēlamās preces, pievienojiet tās iepirkumu grozam. Lai pabeigtu pasūtījumu, aizpildiet visus obligātos laukus un izvēlieties vispiemērotāko piegādes veidu. Pēc tam ekrānā kļūst redzama kopējā cena. To var samaksāt ar bankas pārskaitījumu vai citu maksāšanas metodi.

Līgums stājas spēkā, kad maksājamā summa ir pārskaitīta uz Interneta veikala bankas kontu.

Ja krājumu izbeigšanās vai kāda cita iemesla dēļ nav iespējams piegādāt pasūtītās preces, Pircējs cik iespējams ātri tiks par to informēts un nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas, Pircējam tiks atmaksāta samaksātā nauda (ieskaitot piegādes maksu).

Piegāde

Preces tiek piegādātas uz Eiropas Savienības dalībvalstīm.

Piegādes izmaksas sedz Pircējs. Informācija par piegādes maksu ir norādīta blakus piegādes veidam. Visas piegādes Igaunijas robežās parasti nonāk Pircēja norādītajā galamērķī 3-7 darba dienu laikā pēc pirkuma līguma spēkā stāšanās datuma. Visas piegādes ārpus Igaunijas garantēti pienāk 14-21 kalendāro dienu laikā. Izņēmuma gadījumos mums ir tiesības piegādāt preces līdz 45 kalendāro dienu laikā.

Atteikšanās tiesības

Pēc pasūtījuma saņemšanas Pircējam ir tiesības 14 dienu laikā atteikties no līguma, kas noslēgts ar Interneta veikalu. Pircējam ir tiesības atteikties no precēm, ja to iepakojums ir tīrs un nav bojāts (prece nav zaudējusi savu pārdošanas izskatu); atgriežamā prece ir pilnībā nokomplektēta, tīra, nebojāta un nav lietota. Pircējam nav tiesību atteikties no precēm un pakalpojumiem, kas ir pasūtīti uz Pircēja īpaša pasūtījuma pamata (piemēram, pēc pasūtījuma izgatavotas laivas, atvērti eļļošanas materiāli – eļļas, smēri utt., gabalos sagrieztas virves).

Attiekšanās tiesības nav piemērojamas, ja Pircējs ir juridiska persona.

Lai izmantotu 14 dienu atteikšanās tiesības, pasūtītās preces nedrīkst būt lietotas nekādā veidā, kas ir cits, nekā nepieciešams, lai pārliecinātos par preču raksturu, īpašībām un darbību tāpat, kā būtu atļauts preces testēt reālā veikalā.

Ja preces ir lietotas jebkādam mērķim, kas ir cits, nekā nepieciešams, lai pārliecinātos par preču raksturu, īpašībām un darbību, vai, ja ir preces lietošanas vai nolietojuma pazīmes, Interneta veikalam ir tiesības samazināt atmaksājamo summu atbilstoši preces vērtības samazinājumam.

Lai atgriezu preces, 14 dienu laikā no to saņemšanas uz e-pasta adresi: marine@marine.ee vai uz pasta adresi: Gaasi 4a, 11415 Tallina, Igaunija, ir jānosūta atteikšanās paziņojums vai jāsniedz pierādījumi, ka atgriešanai paredzētās preces ir nodotas pārvadātājam 14 dienu laikā.

Pircējs sedz preču atgriešanas izmaksas, izņemot gadījumus, kad preču atgriešanas iemesls ir preces neatbilstība pasūtījumam (piem., ir piegādāta nepareiza vai bojāta prece).

Pircējam preces jāatgriež 14 dienu laikā no atteikšanās paziņojuma iesniegšanas, vai jāsniedz pierādījumi, ka atgriešanai paredzētās preces minētajā laika posmā ir nodotas pārvadātājam. Pēc atgriezto preču saņemšanas Interneta veikals nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā, atmaksā Pircējam visus maksājumus, kas no Pircēja ir saņemti uz līguma pamata. Interneta veikalam ir tiesības atteiktiem atmaksāt maksājumus, kamēr atgrieztās preces nav saņemtas vai Pircējs nav sniedzis pierādījumus par preču atgriešanu, atkarībā no tā, kas notiek ātrāk.

Ja Pircējs ir nepārprotami izvēlējies citu piegādes veidu nekā lētākais parastais piegādes veids, ko piedāvā Interneta veikals, tam nav jāatlīdzina maksa, kas pārsniedz parasto piegādes maksu.

Interneta veikalam ir tiesības attiekties pārdot preces un pieprasīt, lai Pircējs atgriež preces, ja Interneta veikalā norādītā preču cena kļūdas dēļ ir ievērojami zemāka par preču tirgus cenu.

Bojātas preces

Interneta veikals ir atbildīgs par Pircējam pārdoto preču neatbilstību līguma noteikumiem vai defektiem, kas jau ir bijuši piegādes laikā un atklājušies divu gadu laikā pēc preču piegādes Pircējam. Tiek pieņemts, ka pirmo sešu mēnešu laikā pēc piegādes atklājies defekts jau ir bijis piegādes laikā. Pierādīt pretējo ir Interneta veikala pienākums.

Pircējam ir tiesības divu mēnešu laikā no defekta parādīšanās izvirzīt pretenziju Interneta veikalam, sūtot e-pasta vēstuli uz adresi: marine@marine.ee vai zvanot pa tālruni: +3726519666.

Interneta veikals nav atbildīgs par defektiem, kas radušies pēc preču piegādes Pircējam.

Ja Interneta veikalā nopirktajām precēm ir defekti, par kuriem ir atbildīgs Interneta veikals, veikals saremontē vai nomaina bojātās preces. Ja preces nav iespējams salabot vai nomainīt, Interneta veiklas atmaksā Pircējam visus ar pirkuma līgumu saistītos maksājumus.

Interneta veikals atbild uz Pircēja pretenzijām 15 dienu laikā rakstveidā vai veidā, kas ļauj izgatavot rakstveida reprodukciju.

Tiešais mārketings un personas datu apstrāde

Pircēja sniegtos personas datus (ieskaitot Pircēja vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, adresi, e-pasta adresi) Interneta veikals izmanto tikai pasūtījuma apstrādei un preču piegādei Pircējam. Interneta veiklas nosūta personas datus Alter pilnvarotam darbiniekam vai transporta pakalpojumu sniedzējam preču piegādei.

Interneta veikals uz Pircēja e-pasta adresi sūta informatīvus biļetenus un piedāvājumus tikai tad, ja Pircējs ir izteicis vēlēšanos tos saņemt, ievadot e-pasta adresi tīmekļvietnē un norādot savu vēlēšanos saņemt tiešo pastu.

Pircējs jebkurā laikā var atteikties no piedāvājumu un informatīvo biļetenu saņemšanas savā e-pasta adresē, nosūtot Alter e-pasta vēstuli ar atteikumu uz adresi: marine@marine.ee vai izpildot norādījumus e-pasta vēstulē, ar ko ir nosūtīts piedāvājums.

Alter var apstrādāt personas datus, ja tas ir nepieciešams Alter leģitīmajām interesēm: ja Pircējs ir ar Alter noslēdzis saistošu līgumu, Alter gada beigās var nosūtīt Pircēja apmierinātības anketu, lai uzlabotu preces un ar Alter piedāvājumiem saistītos pakalpojumus.

Strīdu atrisināšana

Visas Pircēja pretenzijas attiecībā uz Interneta veikalu ir jānosūta uz e-pasta adresi: marine@marine.ee vai jāizvirza, zvanot pa tālruni: +3726519666. Ja Pircējs un Interneta veiklas nevar atrisināt strīdu, savstarpēji vienojoties, Pircējs var vērsties Strīdu risināšanas komitejā. Strīdu risināšanas komiteja ir kompetenta izšķirt strīdus, kas saistībā ar līgumu radušies starp Pircēju un Interneta veikalu. Strīdu risināšanas komitejas strīda izšķiršanas process Pircējam ir bez maksas. Pircējs var vērsties arī Eiropas Savienības strīdu risināšanas iestādēs.

 

Alter Baltics OÜ     Adrese: Gaasi 4a, 11415 Tallina, Igaunija

E-pasts: marine@marine.ee  www.marine.ee